اخبار و رویدادها


برنامه کلاس های تقویتی
درج شده در تاریخ 1396/09/05 توسط فناوری اطلاعات.

 

باسمه تعالی

فوق برنامه آموزشی ( کلاس های تقویتی و پیشرفته)                                    نیمسال اول سال تحصیلی  97 96

 

روز و تـاریـخ

دهـم ریـاضی

دهـم تـجربی

یازدهـم ریـاضی

یازدهـم تـجربی

یازدهـم انـسانی

30/17 - 16

10/19 40/17

30/17 - 16

10/19 40/17

30/17 - 16

10/19 40/17

30/17 - 16

10/19 40/17

30/17 - 16

10/19 40/17

یکشنبه     5/9/96

ریاضی ب

تجلی

-------

ریاضی ب

تجلی

زیست شناسی

محمدزاده

فیزیک

خاتمی

-------

فیزیک

خاتمی

-------

-------

-------

سه شنبه   7/9/96

شیمی

مرتضایی نیا

ریاضی الف

فهیمی

شیمی

مرتضایی نیا

ریاضی الف

فهیمی

-------

-------

ریاضی

تقدسی

-------

-------

-------

یکشنبه   12/9/96

ریاضی ب

تجلی

-------

ریاضی ب

تجلی

زیست شناسی

محمدزاده

فیزیک

خاتمی

شیمی

جباری

فیزیک

خاتمی

شیمی

جباری

فلسفه

محتشمی

-------

سه شنبه  14/9/96

شیمی

مرتضایی نیا

ریاضی الف

فهیمی

شیمی

مرتضایی نیا

ریاضی الف

فهیمی

حسابان

تجلی

هندسه

صداقت

ریاضی

تقدسی

-------

عربی

محتشمی

جامعه شناسی

کربلایی اکبری

یکشنبه   19/9/96

ریاضی ب

تجلی

فیزیک

برهانی

ریاضی ب

تجلی

فیزیک

برهانی

فیزیک

خاتمی

شیمی

جباری

فیزیک

خاتمی

شیمی

جباری

فلسفه

محتشمی

عربی

محتشمی

سه شنبه  21/9/96

هندسه

صداقت

ریاضی الف

فهیمی

-------

ریاضی الف

فهیمی

حسابان

تجلی

هندسه

صداقت

زیست شناسی

یغمایی

-------

ریاضی و آمار

جامعه شناسی

کربلایی اکبری

یکشنبه    26/9/96

ریاضی ب

تجلی

فیزیک

برهانی

ریاضی ب

تجلی

فیزیک

برهانی

-------

شیمی

جباری

-------

شیمی

جباری

-------

-------

سه شنبه  28/9/96

هندسه

صداقت

ریاضی الف

فهیمی

-------

ریاضی الف

فهیمی

آمارو احتمال

تقدسی

هندسه

صداقت

زیست شناسی

یغمایی

-------

-------

-------