نام: سید مراد
نام خانوادگی: حامدی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: داود
نام خانوادگی: حقیقت
سمت: دبیر شورای برنامه ریزی
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: خسروانی
سمت: مسئول امور مالی مجتمع
نام: محمد
نام خانوادگی: خسروانی
سمت: نماینده موسس
نام: محمدمهدی
نام خانوادگی: داورپناه
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: شاهی
سمت: مشاور مجتمع
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: صالحی نژاد
سمت: خدمات
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: علائیان
سمت: معاون اجرایی
نام: عربعلی
نام خانوادگی: غریبی
سمت: خدمات
نام: میثم
نام خانوادگی: محمودی
سمت: معاون فناوری اطلاعات مجتمع
نام: علی
نام خانوادگی: معینیان
سمت: معاون انضباطی
نام: رضا
نام خانوادگی: کرد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه