نام: داود
نام خانوادگی: حقیقت
سمت: دبیر شورای برنامه ریزی
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: خسروانی
سمت: مسئول امور مالی مجتمع
نام: محمد
نام خانوادگی: خسروانی
سمت: نماینده موسس
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: دارایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمدمهدی
نام خانوادگی: داورپناه
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمدحسن
نام خانوادگی: رضوانی
سمت: مدیر دوره دوم دبیرستان
نام: لطف الله
نام خانوادگی: سالاریان
سمت: مشاور مجتمع
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: سلامت منش
سمت: مسئول امور مالی مجتمع
نام: محمد
نام خانوادگی: شاهی
سمت: مشاور مجتمع
نام: علی
نام خانوادگی: طاهرزاده
سمت: معاون آموزشی
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: علائیان
سمت: معاون اجرایی
نام: میلاد
نام خانوادگی: فهیمی
سمت: مشاور مجتمع
نام: علی
نام خانوادگی: معینیان
سمت: معاون آموزشی