نام: داود
نام خانوادگی: حقیقت
سمت: دبیر شورای برنامه ریزی
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: خسروانی
سمت: مسئول امور مالی مجتمع
نام: محمد
نام خانوادگی: خسروانی
سمت: نماینده موسس
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: دارایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمدمهدی
نام خانوادگی: داورپناه
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: شاهی
سمت: مشاور مجتمع
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: علائیان
سمت: معاون اجرایی
نام: میثم
نام خانوادگی: محمودی
سمت: معاون فناوری اطلاعات مجتمع
نام: علی
نام خانوادگی: معینیان
سمت: معاون آموزشی