پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13 14
شنبه                
07:40 تا 09:10
زبان انگلیسی
 
09:20 تا 10:50
شیمی
 
11:00 تا 12:30
ریاضی
         
13:00 تا 14:30
تفکر و سواد رسانه
         
یکشنبه                
07:40 تا 09:10
تربیت بدنی
 
09:20 تا 10:50
فیزیک
 
11:00 تا 11:45
زبان انگلیسی
11:45 تا 12:30
هندسه
                                                         
دوشنبه                
07:40 تا 09:10
شیمی
 
09:20 تا 10:50
ادبیات فارسی
 
11:00 تا 12:30
هندسه
         
13:00 تا 14:30
فیزیک
         
سه شنبه                
07:40 تا 09:10
عربی
 
09:20 تا 10:50
ریاضی
 
11:00 تا 12:30
نگارش
                                                         
چهارشنبه                
07:40 تا 09:10
دین و زندگی
 
09:20 تا 10:50
جغرافیا
 
11:00 تا 12:30
بینش مطهر
         
13:00 تا 13:45
آمادگی دفاعی
13:45 تا 14:30
آمادگی دفاعی
         
پنج شنبه                                                                                                                                                                                                
جمعه