پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13 14
شنبه                
07:40 تا 09:10
دین و زندگی 1
 
09:20 تا 10:50
فارسی 1
 
11:00 تا 12:30
تفکر و سواد رسانه
         
13:00 تا 14:30
ریاضی 1
         
یکشنبه                
07:40 تا 09:10
زبان خارجه 1
 
09:20 تا 10:50
هندسه 1
 
11:00 تا 11:45
هندسه 1
11:45 تا 12:30
بینش مطهر
                                                         
دوشنبه                
07:40 تا 09:10
ریاضی 1
 
09:20 تا 10:50
عربی 1
 
11:00 تا 12:30
شیمی 1
         
13:00 تا 14:30
آمادگی دفاعی
         
سه شنبه                
07:40 تا 09:10
نگارش 1
 
09:20 تا 10:50
فیزیک 1
 
11:00 تا 12:30
تربیت بدنی 1
                                                         
چهارشنبه                
07:40 تا 09:10
شیمی 1
 
09:20 تا 10:50
جغرافیا
 
11:00 تا 12:30
فیزیک 1
         
13:00 تا 13:45
زبان خارجه 1
                           
پنج شنبه                                                                                                                                                                                                
جمعه