پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13 14
شنبه      
07:30 تا 09:10
تعلیمات دینی
                   
11:00 تا 12:20
تفکر وسواد رسانه
     
13:00 تا 14:20
شیمی1
     
یکشنبه      
07:30 تا 09:10
زبان خارجی1
09:20 تا 10:50
هندسه1
                                               
دوشنبه      
07:30 تا 09:10
عربی
09:20 تا 10:50
نگارش1
11:00 تا 12:20
ریاضی1
     
13:00 تا 14:20
آمادگی دفاعی
     
سه شنبه      
07:30 تا 09:10
ریاضی1
09:20 تا 10:50
فیزیک1
11:00 تا 12:20
تربیت بدنی1
                             
چهارشنبه      
07:30 تا 09:10
شیمی1
09:20 تا 10:50
جغرافیا
11:00 تا 12:20
فیزیک1
     
13:00 تا 14:20
آزمایشگاه علوم
     
پنج شنبه                                                                                                
جمعه