پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13 14
شنبه                
07:40 تا 09:10
حساب دیفرانسیل
 
09:20 تا 10:50
زبان خارجه
 
11:00 تا 12:30
ریاضی
         
13:00 تا 14:30
دین و زندگی
         
یکشنبه                
07:40 تا 09:10
حساب دیفرانسیل
 
09:20 تا 10:50
شیمی
 
11:00 تا 11:45
زبان خارجه
11:45 تا 12:30
زبان خارجه
                                                         
دوشنبه                
07:40 تا 09:10
فیزیک
 
09:20 تا 10:50
هندسه تحلیلی
 
11:00 تا 12:30
ریاضیات گسسته
                                                         
سه شنبه                
07:40 تا 09:10
شیمی
 
09:20 تا 10:50
زبان فارسی
 
11:00 تا 12:30
فیزیک
                                                         
چهارشنبه                                                                                                                                                                                                
پنج شنبه                                                                                                                                                                                                
جمعه