نام: علیرضا
نام خانوادگی: آزادی فرد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عبدالجواد
نام خانوادگی: ادب
سمت: دبیر دین و زندگی
نام: منصور
نام خانوادگی: اشگرف
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباسعلی
نام خانوادگی: اصغری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: رجبعلی
نام خانوادگی: اصلاحی
سمت: دبیر بینش مطهر
نام: قربانعلی
نام خانوادگی: تجلی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: تقدسی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیدعلیرضا
نام خانوادگی: تقوی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد تقی
نام خانوادگی: جباری
سمت: دبیر شیمی
نام: ناصر
نام خانوادگی: حامدی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیدمهدی
نام خانوادگی: حسینی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیدعلی
نام خانوادگی: حسینی خراسانی
سمت: دبیر کارآفرینی و تولید
نام: سیدمحسن
نام خانوادگی: حسینی نژاد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سید ابوالفضل
نام خانوادگی: خاتمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیدمحمدرضا
نام خانوادگی: رضایی مقدم
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: رهایی
سمت: دبیر ادبیات فارسی
بیوگرافی
نام: فرهاد
نام خانوادگی: سلامی
سمت: دبیر زیست شناسی
نام: حسنعلی
نام خانوادگی: شربتدار
سمت: دبیر عربی
نام: ذبیح اله
نام خانوادگی: شریعتی پور
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: صداقت
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمدصادق
نام خانوادگی: عباسی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: ابوالقاسم
نام خانوادگی: قزوهی
سمت: مدیرمجتمع
نام: عرفان
نام خانوادگی: محتشمی
سمت: دبیر فلسفه و منطق
نام: سعید
نام خانوادگی: محمدزاده
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حسین
نام خانوادگی: مرادی
سمت: دبیر فیزیک
بیوگرافی
نام: علیرضا
نام خانوادگی: مرادی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عبدالمحمد
نام خانوادگی: همتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی محمد
نام خانوادگی: همتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: نصراله
نام خانوادگی: وفایی نژاد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: رضا
نام خانوادگی: ولایتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباس
نام خانوادگی: کربلایی اکبری
سمت: دبیر مطالعات اجتماعی
نام: ناصر
نام خانوادگی: کرمعلی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فرامرز
نام خانوادگی: یغمایی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه