عملکرد مهرماه1
زنگ مقاومت وایثار زنگ مقاومت وایثار قرائت زیارت عاشورا در صبحگاه شورای معاونین مجتمع شروع سال تحصیلی- رفاه دختران- بازدید فرماندار ورئیس آموزش پرورش سرخه و ریاست مجتمع اموزشی رفاه شروع سال تحصیلی- رفاه دختران- بازدید فرماندار ورئیس آموزش پرورش سرخه و ریاست مجتمع اموزشی رفاه بزرگداشت هفته نیروی انتظامی غزاداری هفتم صفر-شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام شورای دبیران مجتمع شورای دبیران مجتمع
  • زنگ مقاومت وایثار
  • زنگ مقاومت وایثار
  • قرائت زیارت عاشورا در صبحگاه
  • شورای معاونین مجتمع
  • شروع سال تحصیلی- رفاه دختران- بازدید فرماندار ورئیس آموزش پرورش سرخه و ریاست مجتمع اموزشی رفاه
  • شروع سال تحصیلی- رفاه دختران- بازدید فرماندار ورئیس آموزش پرورش سرخه و ریاست مجتمع اموزشی رفاه
  • بزرگداشت هفته نیروی انتظامی
  • غزاداری هفتم صفر-شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام
  • شورای دبیران مجتمع
  • شورای دبیران مجتمع