عملکرد مهرماه 2
صبحگاه شهدایی - شهید عباس دانشگر مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان و انتخابات انجمن مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان و انتخابات انجمن صبحگاه قرآنی صبحگاه قرآنی هفته بهداشت وروان - توزیع قرص ویتامین D هفته بهداشت وروان - استاد متین
  • صبحگاه شهدایی - شهید عباس دانشگر
  • مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان و انتخابات انجمن
  • مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان و انتخابات انجمن
  • صبحگاه قرآنی
  • صبحگاه قرآنی
  • هفته بهداشت وروان - توزیع قرص ویتامین D
  • هفته بهداشت وروان - استاد متین